Malowanie klatek schodowych
Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Malowanie klatek schodowych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 23.05.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1– Wekslarska 3                             -         cena oferty    28 679,14 zł

Zad Nr 2 – Wekslarska 5                             -        cena oferty    31 514,56 zł

Zad Nr 3– Wekslarska 6                             -         cena oferty    24 648,25 zł

Zad Nr 4 – Wekslarska 7                             -        cena oferty    22 495,85 zł

Zad Nr 5 – Wekslarska 11                           -        cena oferty    21 478,28 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar  ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 6 – Rogoyskiego 21                                    -        cena oferty      9 366,99 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.06.2017r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

1

Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.

ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

2

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar  ul. Czysta 4,

33-100 Tarnów

-

-

66,70

-

80,90

100,00

 

 

 

                            


« wróć do listy