Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych
 

Nasz znak: DE/SZP/064/ 87 /2017                                                                   Tarnów, dnia 07.06.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez MZB znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 23.05.2017 r. została wybrana n/w oferta
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Moździerz, ul. Św. Jana 14, 33-240 Żabno

 

ZADANIE NR 3 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-3:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•        spalinowe                5,00 zł/1 przewód netto

•        dymowe                 7,00 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne          4,00 zł/1 przewód netto

                  Razem 16,00 zł netto

                   VAT 0%  0,00  zł

                   Razem 16,00 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•        spalinowe                5 zł/1 przewód netto

•        dymowe                  5 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne           5 zł/1 przewód netto

                  Razem 15,00 zł netto

                  VAT 0%  0,00 zł

                  Razem 15,00 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po 50,00 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 20,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach   na zlecenie Zamawiającego 130,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•        usuwanie gniazd                            70,00 zł/1 przewód lub komin netto

•        wyszukiwanie przewodów            20,00 zł/1 przewód lub komin netto

•        czyszczenie pieca kaflowego        80,00 zł/szt

                 Razem 390,00 zł netto

                 VAT 0 %  0,00 zł

                 Razem 390,00 zł brutto

 

Razem wszystkie kwoty brutto: 421 zł

Słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden 00/100

 

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-1 oraz zadanie nr 2 – Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-2  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Wykonawca: Zakład Kominiarski Łukasz Romański ul. Krakowska 156, 33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;         zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;      oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp oraz oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.    Wykonawca: Usługi Kominiarskie Damian Marciniec ul. Mościckiego 42A, 39-200 Dębica został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp oraz oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

4.    Wykonawca: Zakład Kominiarski Romański Marek ul. Krakowska 161, 33-100 Tarnów został odrzucony z postępowania na podstawie art. art. 89 ust.1 pkt 4 - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień z art. 90 ust 2 - obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zatem oferta Wykonawcy została odrzucona
w związku z art. 90 ust 3 Pzp.

5.    Wykonawca: Usługi Kominiarskie Jan Marciniec 39-208 Gumniska 153a został odrzucony
z postępowania na podstawie art. art. 89 ust.1 pkt 4 - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień z art. 90 ust 2 - obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zatem oferta Wykonawcy została odrzucona
w związku z art. 90 ust 3 Pzp.

6.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 19.06.2017 r.       

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

1

Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Moździerz, ul. Św. Jana 14, 33-240 Żabno

-

-

100,00

2

Zakład Kominiarski FLORIAN Stanisław Lemek, ul. Mościckiego 21, 33-100 Tarnów

-

-

99,29

3

Zakład Kominiarski Łukasz Romański
ul. Krakowska 156, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

4

Zakład Kominiarski Romański Marek
ul. Krakowska 161, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

5

Usługi Kominiarskie Jan Marciniec
39-208 Gumniska 153a

-

-

Oferta odrzucona

6

Usługi Kominiarskie Damian Marciniec
ul. Mościckiego 42A, 39-200 Dębica

-

-

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 


« wróć do listy