Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 135 /2017                                                               Tarnów, dnia 27.07.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

  Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez MZB znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 10.07.2017 r. została wybrana n/w oferta
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Kominiarski Romański Marek,
ul. Krakowska 161, 33-100 Tarnów

 

ZADANIE NR 1 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-1:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

• spalinowe                6,00 zł/1 przewód netto

• dymowe                 12,00 zł/1 przewód netto

• wentylacyjne          6,00 zł/1 przewód netto

                  Razem 24,00 zł netto

           VAT 0%  0,00  zł

           Razem 24,00 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

• spalinowe                7 zł/1 przewód netto

• dymowe                  7 zł/1 przewód netto

• wentylacyjne           7 zł/1 przewód netto

          Razem 21,00 zł netto

          VAT 0%  0,00 zł

          Razem 21,00 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po
50,00 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 25,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach  
na zlecenie Zamawiającego 100,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

• usuwanie gniazd                            55,00 zł/1 przewód lub komin netto

• wyszukiwanie przewodów             20,00 zł/1 przewód lub komin netto

• czyszczenie pieca kaflowego         70,00 zł/szt

             Razem 340,00 zł netto

         VAT 0 %  0,00 zł

         Razem 340,00 zł brutto

 

Razem wszystkie kwoty brutto: 385,00 zł

Słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100

 

ZADANIE NR 2 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-2:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

• spalinowe                6,00 zł/1 przewód netto

• dymowe                 12,00 zł/1 przewód netto

• wentylacyjne          6,00 zł/1 przewód netto

                  Razem 24,00 zł netto

           VAT 0%  0,00  zł

           Razem 24,00 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

• spalinowe                7 zł/1 przewód netto

• dymowe                  7 zł/1 przewód netto

• wentylacyjne           7 zł/1 przewód netto

          Razem 21,00 zł netto

          VAT 0%  0,00 zł

          Razem 21,00 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po
50,00 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 25,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach  
na zlecenie Zamawiającego 100,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

• usuwanie gniazd                            55,00 zł/1 przewód lub komin netto

• wyszukiwanie przewodów             20,00 zł/1 przewód lub komin netto

• czyszczenie pieca kaflowego         70,00 zł/szt

             Razem 340,00 zł netto

         VAT 0 %  0,00 zł

         Razem 340,00 zł brutto

 

Razem wszystkie kwoty brutto: 385,00 zł

Słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta
    z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.08.2017 r.  

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
–100% cena

Zadanie 1

Zadanie 2

1

Zakład Kominiarski Romański Marek,  ul. Krakowska 161,
33-100 Tarnów

100,00

100,00

2

Zakład Kominiarsko Remontowy KOSIAK, ul. Tektoniczna 33/65, 25-640 Kielce

80,13

80,13

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy