Malowanie klatek schodowych znajdujących się w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 141 /2017                                                                  Tarnów, dnia 01.08.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Malowanie klatek schodowych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 14.07.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Żydowska 3                              -        cena oferty    37 879,13 zł

Zad Nr 5 – Żydowska 8                              -        cena oferty    39 112,58 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 8 – Żydowska 15                            -        cena oferty    39 483,84 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – Żydowska 2, zadanie nr 3 – Żydowska 4,
    zadanie nr 4 – Żydowska 5-7, zadanie nr 6- Żydowska 9-11 oraz zadanie nr 7 – Żydowska 13
     na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 07.08.2017r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

1

Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.  ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

-

100,00

-

-

100,00

-

-

-

2

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

-

100,00

 


« wróć do listy