Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 122 /2015                                                             Tarnów, dnia 08.06.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez MZB znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 28.05.2015r. została wybrana n/w oferta
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Kominiarski Marek Romański,
ul. Krakowska 161, 33-100 Tarnów

 

ZADANIE NR 1 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych,
o własności mieszanej gmina/prywatny i prywatnych zarządzanych przez ZUM-1:

 

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•        spalinowe                6 zł/1 przewód netto

•        dymowe                 14 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne          6 zł/1 przewód netto

                  Razem 26,00 zł netto

                   VAT 8%  2,08  zł

                   Razem 28,08 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•        spalinowe                8 zł/1 przewód netto

•        dymowe                  8 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne           8 zł/1 przewód netto

                  Razem 24,00 zł netto

                  VAT 23%  5,52 zł

                  Razem 29,52 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po 60 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 30 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach   na zlecenie Zamawiającego 150 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•        usuwanie gniazd                            85 zł/1 przewód lub komin netto

•        wyszukiwanie przewodów            20 zł/1 przewód lub komin netto

                 Razem 365,00 zł netto

                 VAT 23 %  83,95 zł

                 Razem 448,95 zł brutto

 

 

ZADANIE NR 2 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych,
o własności mieszanej gmina/prywatny i prywatnych zarządzanych przez ZUM-2:

 

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•        spalinowe                6 zł/1 przewód netto

•        dymowe                 14 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne          6 zł/1 przewód netto

                  Razem 26,00 zł netto

                   VAT 8%  2,08  zł

                   Razem 28,08 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•        spalinowe                8 zł/1 przewód netto

•        dymowe                  8 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne           8 zł/1 przewód netto

                  Razem 24,00 zł netto

                  VAT 23%  5,52 zł

                  Razem 29,52 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po 60 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 30 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach   na zlecenie Zamawiającego 150 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•        usuwanie gniazd                            85 zł/1 przewód lub komin netto

•        wyszukiwanie przewodów            20 zł/1 przewód lub komin netto

                 Razem 365,00 zł netto

                 VAT 23 %  83,95 zł

                 Razem 448,95 zł brutto

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Wykonawca: Zakład Kominiarski „KOMINIARCZYK” Mariusz Wagner,
    ul. Stróżowska 12, 38-300 Gorlice
    został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie usługi polegające świadczeniu usług kominiarskich, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie

Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta
    z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 19.06.2015r.     

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena,
5% termin płatności

Zadanie 1

Zadanie 2

1

 Zakład Kominiarski „KOMINIARCZYK” Mariusz Wagner, ul. Stróżowska 12,
38-300 Gorlice

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Zakład Kominiarski Marek  Romański, Krakowska 161, 33-100 Tarnów

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy