,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
 

Nasz znak: DE/SZP/064/ 170 /2017                                                                  Tarnów, dnia 04.09.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 16.08.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. Gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91 33-151 Nowa Jastrząbka

Zad Nr 9– Cegielniana 6/4                          -         cena oferty    16 833,69 zł

Zad Nr 10 – Skargi 28/4                              -        cena oferty    18 902,19 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX sp. z o.o. ul. Zgody 81,            33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Krakowska 27/3                                    -        cena oferty    21 328,54 zł

Zad Nr 3 – Malczewskiego 3/10                 -        cena oferty    22 463,71 zł

Zad Nr 7 – Wałowa 16/5                            -        cena oferty    18 344,04 zł

Zad Nr 8 – Wekslarska 6/3                         -        cena oferty    16 381,80 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.  Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – Krakowska 23/2, zadanie nr 4 – Malczewskiego 5/4, zadanie nr 5 – Malczewskiego 5/11 oraz zadanie nr 6 – Mościckiego 24/3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 11.09.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 10

1

Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. Gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91 33-151 Nowa Jastrząbka

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

-

100,00

100,00

-

-

-

100,00

100,00

-

-

 

 


« wróć do listy