Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 – letnie)
Nasz znak : DE/SZP/064/ 188 /2017                                                              Tarnów, dnia 26.09.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 31.08.2017 r. na: „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 – letnie), instalacji odgromowej, instalacji antyoblodzeniowej oraz sprawdzenie wyłączników p.poż. w lokalach mieszkalnych
i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MZB w Tarnowie wraz z usuwaniem drobnych usterek.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: PAKO Eugeniusz Milko ul. Siewna 4,
58-573 Piechowice

Zad Nr 2- ZUM-2                                            -cena oferty –    4 809,30 zł

 

Oferta oznaczona nr 4– złożona przez firmę: F.U.H. EL-WORLD Beata Siedlik, Owczary 74,
55-200 Oława

Zad Nr 1- ZUM-1                                            -cena oferty –   25 827,54 zł

Zad Nr 3- ZUM-3                                            -cena oferty –   29 180,52 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        F.U.H. ELEKOM Kazimierz Jarosiński Zbylitowska Góra, ul. Zbylitowskich 124,
33-113 Zgłobice została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: wypełnionego zestawienia budynków do wykonania sprawdzenia instalacji elektrycznej, odgromowej, antyoblodzeniowej i wyłączników p.poż.. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

2.         „ELKO” instalacje i pomiary Robert Zbyradowski ul. 12 Października 38B, 39-400 Tarnobrzeg została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; spełnienia warunków w zakresie doświadczenia zawodowego – wykazu wykonanych 2 usług polegających na wykonaniu przeglądów instalacji elektrycznej
i odgromowej oraz sprawdzanie wyłączników p.poż. w budynkach wielorodzinnych wykonywanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone, np. referencje, wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych; dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł, wypełnionych zestawienia budynków do wykonania sprawdzenia instalacji elektrycznej, odgromowej; antyoblodzeniowej i wyłączników p.poż. jak załącznik nr 5, wzoru protokołu odbioru kontroli okresowej instalacji elektrycznej (przegląd 5-letni) zgodny z wymogami aktualnych norm i przepisów. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie.

3.   Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
dnia 02.10.2017 r.

 


« wróć do listy