Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody
Nasz znak: DE/SZP/064/ 195 /2017                                                                  Tarnów, dnia 10.10.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 19.09.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Levada sp. z o.o., ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków

Zad Nr 1 – Westwalewicza 4                      -        cena oferty     52 263,76 zł

Zad Nr 2 – Kołłątaja 3                                 -        cena oferty   102 343,24 zł

Zad Nr 3 – Św. Ducha 11                           -        cena oferty     35 523,34 zł

Zad Nr 5 – Skargi 38A                                -        cena oferty       9 703,07 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Instalacji Wod Kan CO Gaz STANMAL Stanisław Malec, Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka

Zad Nr 4 – Nowy Świat 13                         -        cena oferty     45 808,74 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Unieważniono postępowanie na zadanie nr 6 – Warzywna 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MARTEX Sp. z o.o.
ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów
został wykluczony z udziału w postępowaniu na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w związku
z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
w postępowaniu.

3.    Wykonawca: Zakład Instalacji Wod Kan CO Gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka został wykluczony z udziału w części 5, 6 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 5 – Skargi 38A oraz zadaniu nr 6 – Warzywna 5 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

 

 

4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 16.10.2017r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MARTEX Sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

-

Oferta odrzucona

-

-

-

2

Levada Sp. z o.o. ul. Lucjana Rydla 57/2 30-087 Kraków             

100,00

100,00

100,00

94,55

100,00

-

3

Zakład Instalacji Wod Kan CO Gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91, 33-151

Nowa Jastrząbka

90,94

-

-

100,00

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy