Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Nasz znak: DE/SZP/064/ 202 /2017                                                                  Tarnów, dnia 07.11.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 20.10.2017r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

Zad Nr 1 – Dwernickiego 8/1                     -        cena oferty     15 942,71 zł

Zad Nr 2 – Dębowa 1/3                               -        cena oferty     15 313,64 zł

Zad Nr 3 – Rogoyskiego 21/3                     -        cena oferty     11 567,44 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Wykonawca: Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. Gaz STANMAL Stanisław Malec
Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka
został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 13.11.2017r.

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

1

F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar,

ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

-

-

89,38

2

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski 33-114 Rzuchowa 74A

100,00

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MARTEX Sp. z o.o. ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

87,13

88,87

68,83

4

Zakład Instalacji Wod Kan CO Gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91, 33-151

Nowa Jastrząbka

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 


« wróć do listy