Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej
Nasz znak: DE/SZP/064/ 226 /2017                                                                  Tarnów, dnia 20.12.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej’’ przeprowadzonego w dniu 14.12.2017r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Cena za 1 m-c (gotowość)                                       - 8 487,00 zł brutto

 

Stawka roboczo-godziny z narzutami         - 23,73 zł brutto

 

Czas reakcji                                                   - 30 minut

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 27.12.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –50% cena gotowość, 40% cena stawka godzinowa, 10% czas reakcji

Zad 1

1

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
 ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy