Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 133 /2015                                                         Tarnów, 17.06.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 02.06.2015 r.  na: „Przebudowę wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Remontowo- Budowlana DUD-BUD Łukasz Duda, 33-152 Pogórska Wola 323

 

Fredry 16A                             -        cena oferty   32 665,70 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki techniczno – ekonomiczne i korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: informacji przedstawiającej potencjał kadrowy oraz wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
a w szczególności: jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych, kserokopia aktualnego zaświadczenia
o przynależności do izby samorządu zawodowego).  Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Wykonawca: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: informacji przedstawiającej potencjał kadrowy oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
a w szczególności jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych, kserokopia aktualnego zaświadczenia
o przynależności do izby samorządu zawodowego). Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Firma Budowlana ERGBUD mgr inż. Krzysztof Żak, ul. Kusocińskiego 5, 32-800 Brzesko została wykluczona z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 25.06.2015 r.

 


« wróć do listy