Remont lokali mieszkalnych i użytkowych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 21 /2018                                                                    Tarnów, dnia 16.02.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych i użytkowych  (pustostanów) znajdujących się
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 29.01.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Piłsudskiego 22A                      -        cena oferty    48 918,61 zł

Zad Nr 5 – Pułaskiego 66/59                      -        cena oferty    19 233,01 zł

Zad Nr 10 – Szpitalna 7/9                           -        cena oferty      8 027,19 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: ERES    Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Krzyska 13a/11                         -        cena oferty    17 736,41 zł

 

Oferta oznaczona nr 13 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Tuchowska 96/4b                     -        cena oferty      9 916,36 zł

Zad Nr 6 – Tuchowska 96/9                        -        cena oferty    10 849,12 zł

Zad Nr 12 – Fabryczna 11/5                       -        cena oferty    11 826,81 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: ALMAREM  Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3
33-100 Tarnów

Zad Nr 4 – Konna 13/12                             -        cena oferty      4 703,67 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 7 – Krzyska 13a/12                         -        cena oferty    18 581,04 zł

 

Oferta oznaczona nr 11 – złożona przez: BUDOWLANI plus Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

Zad Nr 8 – Pułaskiego 97/50                      -        cena oferty    19 961,55 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

Zad Nr 9 – Kąpielowa 4a/2                         -        cena oferty       14 810,77 zł

Zad Nr 11 – Kołłątaja 15a/1                       -        cena oferty       23 485,64 zł

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Wykonawca: RBS SERWIS    Robert Bocoń ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77 33-133 Wał Ruda został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
    w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 50.000 PLN. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Wykonawca: Firma Usługowo- Handlowa BART-BUT Dariusz Wełna ul. Krakowska 21,
    32-830 Wojnicz
    został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty elektryczne, - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty gazowe - dla wybranych zadań (wykonanie instalacji gazowej i co.) – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej,

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,         oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,.      oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz oświadczenia wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 22.02.2018 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

1

Zakład Remontowo-Budowlany
„REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

-

-

-

100,00

-

-

86,01

-

100,00

-

-

2

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

100,00

-

-

-

-

98,14

-

-

-

-

-

3

M-BUD Monika Duda,
33-152 Pogórska Wola 37 C

-

97,34

83,89

-

-

81,39

99,08

-

-

-

-

-

4

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A
33-130 Radłów

-

-

-

-

93,22

-

-

98,70

100,00

-

100,00

-

5

RBS SERWIS Robert Bocoń

ul. Bł. Karoliny
Kózkówny 77,
33-133 Wał Ruda

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

6

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B,
33-113 Zgłobice

95,20

98,26

-

-

-

-

100,00

-

-

98,52

-

-

7

ALMAREM  Grzegorz Bąk

ul. Przemysłowa 3
33-100 Tarnów

-

-

96,13

100,00

-

95,74

 

-

-

-

-

-

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX Sp. z o.o.
ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

-

82,95

-

58,65

-

-

80,97

-

-

-

-

-

9

Firma Usługowo- Handlowa

BART-BUT Dariusz Wełna

ul. Krakowska 21,32-830 Wojnicz

-

Oferta odrzucona

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Firma Ogólnobudowlana
BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

81,93

87,71

-

-

-

-

89,23

-

-

-

86,16

-

11

BUDOWLANI plus
Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

97,33

-

-

-

95,24

-

-

100,00

-

-

91,26

-

12

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  90,38

13

F.P.U.H. „KONTRAS”
Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

-

100,00

-

-

100,00

-

-

84,13

-

-

100,00

 

 

 


« wróć do listy