Remont lokali mieszkalnych i użytkowych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 45 /2018                                                                    Tarnów, dnia 28.03.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych i użytkowych  (pustostanów) znajdujących się
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 14 – Mościckiego 21/18                  -        cena oferty    23 170,27 zł

Zad Nr 19 – Pułaskiego 93                         -        cena oferty      6 876,35 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: P.P.U.H. MARTEX sp. z o.o. ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

Zad Nr 15 – Malczewskiego 5/16               -        cena oferty    18 651,34 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 2 – Spytki 1A/12                            -        cena oferty    15 081,43 zł

Zad Nr 13 – Lwowska 18/43                      -        cena oferty    15 458,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: ALMAREM  Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3
33-100 Tarnów

Zad Nr 6 – Malczewskiego 3/3a                 -        cena oferty    13 424,29 zł

Zad Nr 8 – Parkowa 29/20                          -        cena oferty    15 595,69 zł

Zad Nr 10 – Malczewskiego 5/3a               -        cena oferty    11 990,05 zł

Zad Nr 17 – Budowlana 9/2                                   -        cena oferty    14 504,32 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

Zad Nr 1 – Ducha 11/5                                -        cena oferty       23 381,77 zł

Zad Nr 9 – Kąpielowa 4a/1a                       -        cena oferty       12 527,16 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: BUDOWLANI plus Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

Zad Nr 7 – Żydowska 13/2                         -        cena oferty    20 612,58 zł

Zad Nr 16 – Franciszkańska 10/1               -        cena oferty    27 107,54 zł

Zad Nr 18 – Pułaskiego 91                          -        cena oferty    26 067,22 zł

 

Oferta oznaczona nr 10 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 3 – Brodzińskiego 23/11                -        cena oferty      4 412,36 zł

Zad Nr 5 – Spytki 1A/34                             -        cena oferty    20 797,83 zł

Zad Nr 12 – Spytki 1C/46                           -        cena oferty      3 548,86 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 4 – ul. Tuchowska 76/13 i zadanie nr 11 –
  ul. Mościckiego 197/9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Wykonawca: M-BUD Monika Duda 33-152 Pogórska Wola 37c został wykluczony z udziału
  w części 16 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 16 – Franciszkańska 10/1 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283 został wykluczony z udziału w części 17 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny robót w przedmiarze na roboty sanitarne w zadaniu nr 17 – Budowlana 9/2 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 4. Wykonawca: RBS SERWIS    Robert Bocoń ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77 33-133 Wał Ruda został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 50.000 PLN. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Wykonawca: EURO BUD sp. z o.o. uł. Kołłątaja 9, 33-100 Tarnów został wykluczony
  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu 2 robót budowlanych obejmujących zakresem roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży referencje albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej, wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności: - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty elektryczne; - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty gazowe; - dla wybranego zadania (wykonanie instalacji gazowej i co., zadanie nr 14) – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej i informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

6.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 03.04.2018 r.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

Zad 17

Zad 18

Zad 19

1

M-BUD Monika Duda,
33-152 Pogórska Wola 37 C

-

-

-

Zadanie zostało unieważnione

-

-

-

87,74

-

-

Zadanie zostało unieważnione

-

-

-

-

Oferta odrzucona

87,46

91,12

-

2

Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

98,74

-

88,87

100,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX

Sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

-

-

69,09

-

-

-

71,76

-

87,98

-

-

-

100,00

-

-

-

-

4

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

83,45

-

-

-

73,76

-

5

ALMAREM  Grzegorz Bąk

ul. Przemysłowa 3
33-100 Tarnów

-

-

-

-

  100,00

-

   100,00

-

   100,00

-

-

-

-

-

   100,00

-

-

6

F.P.U.H. „KONTRAS”
Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

 89,97

-

   98,65

-

-

-

-

-

   91,73

-

-

-

-

-

-

-

7

RBS SERWIS Robert Bocoń

ul. Bł. Karoliny
Kózkówny 77,
33-133 Wał Ruda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

8

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

100,00

-

-

-

-

-

88,91

100,00

-

-

-

-

-

-

93,01

-

-

9

BUDOWLANI plus
Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

87,75

10

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

-

-

 100,00

    100,00

-

-

-

-

-

  100,00

-

-

-

-

 Oferta 
odrzucona

-

-

11

EURO BUD sp. z o.o.
uł. Kołłątaja 9, 33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

 Oferta 

odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

-

12

Firma Usługowo- Handlowa

BART-BUT Dariusz Wełna

ul. Krakowska 21,
32-830 Wojnicz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 70,98

-

-

-

-

-

   71,66

    75,17

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy