Przetarg nieograniczony na roboty ślusarskie - wykonanie altan śmietnikowych
 

Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne na

 

roboty ślusarskie – wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł  

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2015r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

*kryterium oceny ofert

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 06.07.2015 do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu  06.07.2015, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala Konferencyjna 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 22.06.2015r.  

termin zdjęcia: 07.07.2015r. 


« wróć do listy