Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 161 /2018                                                              Tarnów, dnia 12.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 14.08.2018 r. na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości  znajdujących się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez firmę: F.U-H INSTALL KUKLA Łukasz Kukla Breń 60A

33-140 Lisia Góra

Zad Nr 7-  Lwowska 14                                              -cena oferty –   5 658,00 zł

Zad Nr 8-  Szpitalna 3                                                  -cena oferty –   5 965,50 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowania na Zad Nr 1 – Bóżnic 4A, Zad Nr 2 - Mickiewicza  17,
    Zad Nr 3 – Mickiewicza 19, Zad Nr 4 – Osiedle Niepodległości 2, Zad Nr 5 – Starodąbrowska 6,
    Zad Nr 6 – Osiedle Niepodległości 3A oraz Zad Nr 9 – M. B. Fatimskiej 3 – złożone oferty przewyższają możliwości finansowe Wspólnot Mieszkaniowych.
  2. Firma: IPIE Łukasz Bielenda ul. Siemomysła 29, 30-571 Kraków została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, informacji przedstawiającą potencjał kadrowy oraz wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz
z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, kserokopia odpowiednich uprawnień  budowlanych oraz dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Firma: EKO AUDYT sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    dnia 20.09.2018 r.

 

 


« wróć do listy