Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi
Nasz znak : DE/SZP/064/ 84 /2018                                                              Tarnów, dnia 22.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 30.05.2018 r. na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB”  została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-103 Radłów

Zad Nr 1- Okna ZUM-2                                                  -cena oferty –    24 607,84 zł

Zad Nr 2- Okna ZUM-3                                                  -cena oferty –    18 892,70 zł

Zad Nr 3- Okna lokale użytkowe                                   -cena oferty –      7 135,96 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma: ANMAR sp.j. Iwona Witkowska –Grabarz, Janusz Grabarz ul. Kopernika 6/3,
    37-300 Leżajsk została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wykazu wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot Zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, np. referencje oraz wycenionych wykazów stolarki okiennej – załącznik nr 5. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    dnia 02.07.2018 r.

 

 


« wróć do listy