Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Spytki 1A w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 89 /2018                                                                    Tarnów, dnia 28.06.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Spytki 1A w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 05.06.2018 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Remontowo- Budowlana Halina Ciszek
ul. Na Śnieżki 13, 33-111 Koszyce Wielkie

 

Termomodernizacja Spytki 1A               -        cena oferty    388 797,80 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 04.07.2018 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

1

Firma Remontowo- Budowlana
Halina Ciszek ul. Na Śnieżki 13,
33-111 Koszyce Wielkie

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy