Remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej
Nasz znak: DE/SZP/064/ 90 /2018                                                                    Tarnów, dnia 29.06.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej wraz z remontem klatek schodowych w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 07.06.2018 r. zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Remontowo- Budowlana Halina Ciszek
ul. Na Śnieżki 13, 33-111 Koszyce Wielkie

 

Zad Nr 1 – Żydowska 2, 4, 6, 8                                -cena oferty –    819 456,31 zł

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: BUDOWLANI plus sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

 

Zad Nr 3 – Żydowska 9, 11, 13, 15                                       -cena oferty –    455 348,02 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniły wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 2 – ul. Żydowska 3, 5, 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 05.07.2018 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

1

Firma Remontowo- Budowlana
Halina Ciszek
ul. Na Śnieżki 13,
33-111 Koszyce Wielkie

100,00

Postepowanie unieważnione

 

 

 

-

2

BUDOWLANI plus sp. z o.o.
ul. Torowa 1,

33-100 Tarnów

-

Postępowanie unieważnione

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy