Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2018                                                                  Tarnów, dnia 09.07.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Polna 11
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 26.06.2018 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik,
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Polna 11                                        -        cena oferty    89 849,74 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 16.07.2018 r.

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

1

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy