Przetarg nieograniczony na remont dachów
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne  

na

 

remont dachów w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych   

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 7zł

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do 30.09.2015r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

* Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie:

 

Zad. 1 Cegielniana 5850,00zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)

Zad. 2 Wigury 2350,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)

 

*kryterium oceny ofert

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   10.07.2015   do godz.  8:45

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   10.07.2015   o godz. 9:00   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala Konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 26.06.2015r. 

termin zdjęcia: 11.07.2015r.   


« wróć do listy