Roboty zduńskie w budynkach zarządzanych przez MZB
Nasz znak: DE/SZP/064/ 116 /2018                                                                  Tarnów, dnia 10.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Roboty zduńskie w budynkach zarządzanych przez MZB.’’ przeprowadzonego
w dniu 25.07.2018 r. została wybrana n/w ofercie w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Zduński Tomasz Czapkowicz, Świebodzin 199,
33-114 Rzuchowa

Roboty zduńskie                                                     - cena oferty 26 456,63 zł                                                  

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 21.08.2018 r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

1

Zakład Zduński Tomasz Czapkowicz, Świebodzin 199, 33-114 Rzuchowa

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy