Remont chodników
Nasz znak : DE/SZP/064/ 163 /2015                                                        Tarnów, dnia 02.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 23.06.2015r. na: „Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 –złożona przez firmę: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C

 

Zad Nr 1 Starodąbrowska 3-5                                -cena oferty – 43 279,38 zł

Zad Nr 2 Szpitalna 7                                                -cena oferty – 20 496,94 zł

Zad Nr 3 Żwirki 4                                                     -cena oferty –      485,16 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 4 Sadowa 29 ABCD                                    -cena oferty –   5 981,02 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 5 – Szkotnik 8 – nie złożono żadnej oferty.
  2. Firma Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4,
    33-100 Tarnów została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 10.07.2015 r.

« wróć do listy