Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Nasz znak: DE/SZP/064/ 132 /2018                                                                  Tarnów, dnia 21.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 31.07.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: P.P.U.H MARTEX Sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Brodzińskiego 25/6                                 -cena oferty –    14 887,41 zł

Zad Nr 2 – Cegielniana 6/12                                       -cena oferty –      9 671,36 zł

Zad Nr 3 – Dębowa 1/11                                             -cena oferty –    16 336,29 zł

 

Oferta oznaczona nr 3– złożona przez firmę: Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

Zad Nr 4 – Fatimska 87                                               -cena oferty –    27 968,07 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniły wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Wykonawca: Zakład Instalacji wod.-kan co i gaz. STANMAL Stanisław Malec Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka został wykluczony z udziału w częściach 1, 4 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 1 – Brodzińskiego 25/6 oraz zdanie nr 4 – Fatimska 87 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca: Zakład Instalacji wod.-kan. gaz i c.o. Grzegorz Smoła ul. Lwowska 36/17
33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: załącznika nr 2 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postepowania, załącznika nr 3 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  wykazu 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży referencje albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej, wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej, załącznika nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 50.000 PLN oraz kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 27.08.2018 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

Zakład Instalacji
wod.-kan co i gaz. STANMAL
Stanisław Malec
Stare Żukowice 91,
33-151 Nowa Jastrząbka

Oferta odrzucona

65,12

98,57

Oferta odrzucona

2

P.P.U.H MARTEX
Sp. z o.o. ul. Zgody 81,

33-100 Tarnów

100,00

100,00

100,00

-

3

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa 74A

92,59

65,66

81,05

100,00

4

Zakład Instalacji wod.-kan. gaz i c.o.
Grzegorz Smoła
ul. Lwowska 36/17

33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

 

 

 

 


« wróć do listy