Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic
Nasz znak: DE/SZP/064/ 134 /2018                                                                  Tarnów, dnia 22.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy
ul. Wekslarska 2 w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 03.08.2018 r. została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Remontowo- Budowlana Halina Ciszek
ul. Na Ścieżki 13, 33-111 Koszyce Wielkie

Wekslarska 2                                          -        cena oferty    2 236 433,87 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 28.08.2018 r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –
100% cena

Zad 1

1

Firma Remontowo- Budowlana
Halina Ciszek

ul. Na Ścieżki 13,
33-111 Koszyce Wielkie

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy