Remont lokali mieszkalnych i użytkowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 144 /2018                                                                  Tarnów, dnia 29.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych i użytkowych (pustostanów) znajdujących się
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 20.08.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1 – Spytki 1A/14                                        -        cena oferty    20 274,21 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Starodąbrowska 4 – lok. użytkowy     -        cena oferty    35 147,00 zł

Zad Nr 4– Szpitalna 3 – lok. użytkowy                  -        cena oferty    39 408,79 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 2 – ul. Żydowska 8 –lokal użytkowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283 został wykluczony z udziału w części 2 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 2 – Żydowska 8 -lokal użytkowy
    w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
    w postępowaniu.
  3.  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
    z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 04.08.2018 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

1

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

100,00

Oferta odrzucona

-

-

2

MISTAR BUDOWNICTWO s.c.

ul. Bajeczna 45, 33-113 Zgłobice

-

-

64,21

73,40

3

Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


« wróć do listy