Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania instalacji centralnej ciepłej wody
Nasz znak: DE/SZP/064/ 153 /2018                                                                  Tarnów, dnia 05.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych przy ul. Żydowskiej 2, 4, 6, 8 w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 03.08.2018 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: REKON s.c. Rafał Barszcz, Jan Cebula
ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów

Żydowska 2                                  -        cena oferty    234 010,46 zł

Żydowska 4                                  -        cena oferty    118 359,09 zł

Żydowska 6                                  -        cena oferty    110 762,63 zł

Żydowska 8                                  -        cena oferty      87 403,68 zł

RAZEM                                        -        cena oferty    550 535,86 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 07.09.2018 r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

1

REKON s.c. Rafał Barszcz, Jan Cebula

ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy