Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 171 /2018                                                                  Tarnów, dnia 27.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 03.09.2018 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX sp. z o.o. ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

Skargi 28/3                                   -        cena oferty    13 011,71 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Wykonawca: Zakład Instalacji Wod. Kan. Co gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Ząbkowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka został wykluczony z udziału w postępowaniu na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 2  Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
    z wybranym Wykonawcą dnia 03.10.2018 r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

1

Zakład Instalacji Wod. Kan. Co gaz STANMAL Stanisław Malec Stare Ząbkowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka

Oferta została odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX sp. z o.o.

ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

100,00

3

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD

Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

87,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy