Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej
Nasz znak: DE/SZP/064/ 198 /2018                                                  Tarnów, dnia 14.12.2018r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej’’ przeprowadzonego w dniu 12.12.2018r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Cena za 1 m-c (gotowość)                   13 407,00 zł brutto

Rg                         15,00 zł

Kp                             70%

Z                                12%

Stawka roboczo-godziny z narzutami        30,84 zł brutto

Czas reakcji                                                     30     minut

  Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza                    w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 20.12.2018r.

 

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

1

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
 ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy