Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 199 /2018                                                  Tarnów, dnia 14.12.2018r.  

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB” przeprowadzonego w dniu 12.12.2018r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,             33-100 Tarnów

Rg                         14,00 zł

Kp                             40%

Z                                5%

Stawka roboczo-godziny z narzutami        25,31 zł brutto

 

  Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza                    w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 20.12.2018r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium ( cena)

1

ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. komandytowa  ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

80,00

2

F.P.U.H. „KONTRAS”                 Marek Cetnar                                 ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy