Remont elewacji wraz z balkonami
Nasz znak : DE/SZP/064/ 177 /2015                                                       Tarnów, dnia 13.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 06.07.2015r. na: „Remont elewacji wraz z balkonami budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Oś. 25-Lecia 4 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 –złożona przez firmę: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

 

Oś. 25-Lecia PRL 4                           -cena oferty – 95 178,07 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        Wykonawca: P.U.H. „CANCER” Adam Maciaszek ul. Okulickiego 3, 33-101 Tarnów został wykluczony z udziału w postepowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
w postępowaniu.

2.        Firma Przemysłowo Handlowo Usługowa „BUDIMAR” Marek Patrzałek ul. Nowy Świat 40/3 33-100 Tarnów została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie podanych przedmiarów robót oraz aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z wykonaniem niniejszego Zamówienia na kwotę co najmniej 50.000zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.        Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 21.07.2015 r.

 


« wróć do listy