Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/60/2019                                                                                         Tarnów, dnia 06.06.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ Przeprowadzonym  w dniu 30.05.2019 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2  – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak  ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 1 – Bitwy pod Studziankami 3/79                                                                          -  cena oferty 22 394,73 zł

 

 

 

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.06.2019r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Liczba punktów - kryterium cena -100%

 

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany Chrupek Leszek                                             33-158 Szynwałd 283

92%

 
 

2

Zakład Remontowo Budowlany „REMS" Stanisław Sak                          ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy