Zagospodarowanie terenu przy ul. Spytki 1A w Tarnowie wraz z budową altany i trawiastego boiska do badmintona
Nasz znak: DE/SZP/064/89/2019                              Tarnów, dnia 01.07.2019 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Spytki 1A w Tarnowie wraz z budową altany i trawiastego boiska do badmintona’’ przeprowadzonego w dniu 24.06.2019 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Chrupek Leszek, 33-158 Szynwałd 283

Zagospodarowanie terenu przy ul. Spytki 1A        - cena oferty    87 148,63 zł

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 08.07.2019 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Chrupek Leszek, 33-158 Szynwałd 283

100,00

 

 


« wróć do listy