Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając
na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonym w dniu 19.08.2019r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Budowlani Plus Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów

Zad 1 – Bema 16/3                         -        cena oferty   35 258,48 zł

Zad 2 – Konarskiego 4C/1              -        cena oferty   33 604,18 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Solit Łukasz Doroż ul. Żabieńska 9n, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zad 3 – Malczewskiego 5/15          -        cena oferty    32 673,25 zł

Zad 4 – Malczewskiego 3/1            -        cena oferty    30 738,87 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad 5 – Pracy 2/4                            -        cena oferty    19 658,35 zł

Zad 6 – Matejki 5/5a                       -        cena oferty     3 859,46 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 7 – Fabryczna 11/4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 1. Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17,
  33 – 100 Tarnów
  został wykluczony z udziału w części 5 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  W ofercie brak kosztorysu ofertowego na wybrane zadanie nr 5 Pracy 2/4 w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.

 

 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 04.09.2019r.

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Liczba punktów - kryterium cena  - 100%

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

zadanie 1

zadanie 2

zadanie 3

zadanie 4

zadanie 5

zadanie 6

zadanie 7

Budowlani Plus Sp. z o.o.

100,00

100,00

 

 

 

 

zadanie zostało unieważnione

ul.  Rynek 9

33 – 100 Tarnów

Solit Łukasz Doroż

 

 

100,00

100,00

 

 

ul.  Żabieńska 9n

33 – 200 Dąbrowa Tarnowska

Zakład Remontowo – Budowlany REMS

 

 

94,46

 

oferta odrzucona

 

Stanisław Sak

ul.  Do Huty 17

33 – 100 Tarnów

ERES Agencja Pracy Tymczasowej

 

 

 

 

100,00

100,00

Sp. z o.o. Sp. k.

ul.  Do Huty 17

33 – 100 Tarnów

 

 

 


« wróć do listy