Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody
 Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 19.08.2019 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

Zad. Nr 2 – ul. Wekslarska 6                                                                       - cena oferty 182 083,19 zł

Zad. Nr 4 – ul. Kapitulna 12                                                               - cena oferty 56 617,91 zł

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferty zgodne z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – ul. Wekslarska 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp.- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważniono postępowanie na zadanie nr 3 – ul. Rynek 17 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  1. Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A, składająca ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 3  została wykluczona z udziału w postępowaniu  na podst. art. 24 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp, treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (pomimo wezwania oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów).
  2. Oferta wykonawcy: Solit Łukasz Doroż, ul. Żabieńska 9N, 33-200 Dąbrowa Tarnowska została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. ( na termin składania ofert brak zabezpieczenia oferty wadium).
  3. Oferta wykonawcy: Firma Hydrauliczna Santex Antoni Barć, ul. Fabryczna 22, 33-100 Tarnów, została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. (na termin składania ofert brak zabezpieczenia oferty wadium).
  4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 16.09.2019r.

 

 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Liczba punktów - kryterium cena -100%

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad.1

Zad.2

Zad. 3

Zad. 4

1

Solit Łukasz Doroż

ul. Żabieńska 9N

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

 

Oferta Odrzucona

 

2

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski,

33-114 Rzuchowa 74A

Oferta Odrzucona

100%

Oferta Odrzucona

100%

3

Firma Hydrauliczna Santex Antoni Barć, ul. Fabryczna 22, 33-100 Tarnów

 

Oferta Odrzucona

 

 

  


« wróć do listy