Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody
Nasz znak: DE/SZP/064/141/2019                                                                                      Tarnów, dnia 07.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 25.09.2019 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Invest–Map Łukasz Muzyk, al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice

Zad. Nr 1 – ul. Wekslarska 2                                                                       - cena oferty 342 560,23 zł

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

Zad. Nr 2 – ul. Rynek 17                                                                    - cena oferty 214 612,33 zł

Uzasadnienie:

Wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferty zgodne z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 14.10.2019r.

 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad.1

Zad.2

1

Invest – Map Łukasz Muzyk , al. Korfantego 55/33,              40-161 Katowice

100%

98%

2

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD Dariusz Bilski,

33-114 Rzuchowa 74A

 94%

100%

 

 


« wróć do listy