Budowa kanalizacji opadowej oraz utwardzenie drogi dojazdowej
Nasz znak: DE/SZP/064/154/2019                                                                                      Tarnów, dnia 18.11.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na,, Budowę kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie”, przeprowadzonym  w dniu 30.10.2019 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARTEX” Sp. z o.o. , ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów – lider konsorcjum

Dekodróg Paweł Pochmara sp. jawna, ul. Odległa 7/28, 33-100 Tarnów – partner konsorcjum

Budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie, cena oferty - 848 684,82 zł brutto

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno–Budowlane „HAS-BUD” Spółka z o.o. Jasień ul. Torowa 32, 32-800 Brzesko, składającego ofertę w przetargu na „Budowę kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie”  została odrzucona z udziału w postępowaniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści siwz,  brak w ofercie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 26.11.2019r.

 

 

 

 

 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo-Handlowe „ZELIAŚ”L. Zeliaś, S. Zeliaś Sp. jawna ul. Daleka 20,

33-101 Tarnów

 

79%

2

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra

93%

3

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARTEX” Sp. z o.o. ul. Zgody 81,

 33-100 Tarnów  

DEKODRÓG Paweł Pochmara Sp. j.

ul. Odległa 7/28 33-100 Tarnów

 

100 %

4

Konsorcjum: „BUDREM” Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 9, 33-100 Tarnów

  EURO BUD Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 9,

  33-100 Tarnów

 

99,5%

5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „HAS-BUD” Sp. z o.o. Jasień, ul. Torowa 32, 33-100 Tarnów

odrzucona

 

 


« wróć do listy