Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3
Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na                       ,, Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3’’ przeprowadzonego w dniu 18.12.2019r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

  1. za 1 m-c (gotowość)             12 915,00 zł brutto

Rg                      15,00 zł

Kp                         70  %

Z                            10  %

Stawka roboczo-godziny z narzutami      30,29 zł brutto

Czas reakcji 30 minut

 

  Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 30.12.2019 r.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

1

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100 pkt

 

 

 

 

 


« wróć do listy