Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),
w postępowaniu na ,, Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB” przeprowadzonego w dniu 18.12.2019 r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Rg                         17,50 zł

Kp                             45%

Z                                 5%

Stawka roboczo-godziny z narzutami    32,77 zł brutto

 

 

  Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp

 

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 30.12.2019r.

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

1

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak 

  ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

95 pkt

2

F.P.U.H. „KONTRAS”                 Marek Cetnar                                 ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

100 pkt

 

 

 

 

 

 
 


« wróć do listy