Przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000 euro na

 

wykonanie operatów szacunkowych określających wartość czynszu rynkowego lokali użytkowych

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł  

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia

do 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego wskazania lokalu do wyceny lub operatu do aktualizacji

okres trwania umowy: od podpisania przez 3 lata  

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia

2. dysponowanie co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy)

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

oraz przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena   –   100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia  26.01.2015 do godz. 9:35.

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów
w dniu  26.01.2015 godz. 9:50.  

 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pani Magdalena Kasperek

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 16.01.2015r.  

termin zdjęcia: 27.01.2015r. 


« wróć do listy