Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne na

opracowanie dokumentacji projektowej

dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 7zł  

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

 

*Termin wykonania zamówienia

Zadania nr 1; 2; 3 do 30.09.2015r.

Zadania nr 4; 5  do 15.12.2015r. 

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Wyboru Wykonawcy usługi dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 18.08.2015 do godz. 8:45.

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

w dniu  18.08.2015 godz. 9:00.

 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks. /14/ 621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

PYTANIA DO PRZETARGU 2.....(pobierz)

 

termin wywieszenia: 05.08.2015r.  

termin zdjęcia: 19.08.2015r. 


« wróć do listy