Remont klatek schodowych




 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na ,,Remont klatek schodowych.’’ przeprowadzonym  w dniu 20.03.2020 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2  – złożona przez: Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa, Przybysławice 39, 33-273 Marcinkowice.

Zad. Nr 1 –Kapitulna 12 -  cena oferty 116 369,69 zł brutto

Zad. Nr 2 – Wekslarska 6 - cena oferty   29 156,47 zł brutto

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 06.04.2020r.

 


Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Liczba punktów - kryterium cena -100%

 

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

Zad. 2

 

1

Budowlani Plus Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów

78

-

 
 

2

Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa Przybysławice 39,           33-273 Marcinkowice

100

100

 
 

 

 

 

 

 

 






« wróć do listy