Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
 
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na ,,Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych’’ przeprowadzonym w dniu 25.08.2020 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firmę Ogólnobudowlaną „BIL-BUD” Dariusz Bilski z siedzibą 33-114 Rzuchowa 74A

Zad. Nr 1 –Goldhammera 6/2 - cena oferty 24 351,61 zł brutto

Zad. Nr 2 – Żwirki 9/39 - cena oferty 16 927,71 zł brutto

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Firma Handlowo-Usługowa „WZOREK” Stanisław Wzorek w spadku Zawada 39, 33-112 Tarnowiec składająca ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 została wykluczona z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp, treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (pomimo wezwania oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów).

  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 09.09.2020r. 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Liczba punktów - kryterium cena -100%

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

Zad. 2

1

Firma Handlowo- Usługowa „WZOREK” Stanisław Wzorek w spadku

Zawada 39, 33-112 Tarnowiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD”

Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa 74A

100

100

 
« wróć do listy