Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych
 
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych” przeprowadzonym w dniu 07.10.2020 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firmę Ogólnobudowlaną „BIL-BUD” Dariusz Bilski z siedzibą 33-114 Rzuchowa 74A

Zad. Nr 1 – Krasińskiego 16 ( lok. mieszkalne 1,3,6) - cena oferty 20 807,28 zł brutto

Zad. Nr 2 – Mościckiego 21 ( lok. mieszkalne 2,6,15,17,18,20,21,29) - cena oferty 37 230,54 zł brutto

Zad. Nr 3 – Starowolskiego 14 ( lok. mieszkalne 5,7,13,15) - cena oferty 19 481,05 zł brutto

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno składająca ofertę na zadanie nr 1 , zadanie nr 2, zadanie nr 3 została wykluczona z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp, treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (pomimo wezwania oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów).

  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 26.10.2020r.


 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:


 

Liczba punktów - kryterium cena -100%

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

Zad. 2

Zad.3

1

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz

ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno

67

67

67

2

 

 

Rekon S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula

ul. Do Prochowni 51

33-100 Tarnów

83

83

82

3

 

Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD”

Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa 74A

 

100

100

100

 

 

 

 

  


« wróć do listy