Konserwacje , drobne prace remontowe oraz usuwanie usterek dla budynków mieszkalnych przez ZUM-1, ZUM-2, ZUM-3
Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmianami), w postępowaniu na „Konserwacje , drobne prace remontowe oraz usuwanie usterek dla budynków mieszkalnych przez ZUM-1, ZUM-2, ZUM-3 (w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)” przeprowadzonego w dniu 16.12.2020 r.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Handlowo – Budowlano – Usługowa KONREM Zgłobiś Wiesław, 33-150 Wola Rzędzińska 103E

Zadanie Nr 1 –Konserwacje , drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 1

Składniki cenotwórcze:

rg 17 zł

Kp 55%

Z 10%

Cena z narzutami( netto) 28,98 zł

Cena z narzutami (brutto) 31,30 zł


 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: REKON S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula, ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów

Zadanie Nr 2 –Konserwacje , drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 2

Składniki cenotwórcze:

rg 15,70 zł

Kp 70%

Z 15%

Cena z narzutami ( netto) 30,69 zł

Cena z narzutami ( brutto) 33,14 zł


 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M. Kot, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda ul. Św. Faustyny 6, 33-100 Tarnów.

Zadanie Nr 3 –Konserwacje , drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 3 w branży: budowlanej, sanitarnej ( wod - kan, gaz), elektrycznej.

Składniki cenotwórcze:

rg 16,98 zł

Kp 65%

Z 10%

Cena z narzutami ( netto) 30,82 zł

Cena z narzutami ( brutto) 33,28 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferty zgodne z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt.5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 28.12.2020r

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:
cena– 100%

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

1

Firma Handlowo-Budowlano-Usługowa KONREM Wiesław Zgłobiś
33-150 Wola Rzędzińska 103E

100

-

-

2

REKON S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula ul. Do Prochowni 51,33-100 Tarnów

-

100

-

3

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski,
P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Św. Faustyny 6, 33-100 Tarnów

-

-

100


  


« wróć do listy