Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych
 Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), w postępowaniu na,, Konserwacje drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków’’ przeprowadzonego w dniu 28.12.2020r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Produkcyjna Usługowo Handlowa „KONTRAS” Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów.

Rg 18,00 zł

Kp 50 %

Z 5 %

Cena z narzutami netto 28,35 zł

Cena z narzutami brutto 34,87 zł


 

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj.
05.01.2021 r.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

1

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

100 pkt


 

 


 


  


« wróć do listy