Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych
 

Ogłoszenie o przetargu 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

na

docieplenie ścian zewnętrznych budynków

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 9zł  

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2015r. 

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie:

 

Zad. 1 ul. Grottgera 251600zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych )

Zad. 2 ul. Prostopadła 11650zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych )

Zad. 3 ul. Brodzińskiego 25100zł (słownie: sto złotych )

 

*kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena – 100% 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 18.09.2015 do godz. 8:45.

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9

do dnia 18.09.2015 do godz. 9:00, Sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 - Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania

 

termin wywieszenia: 04.09.2015r.  

termin zdjęcia: 19.09.2015r. 


« wróć do listy