Udzielenie i obsługa kredytu - unieważnienie przetargu
Nasz znak: DE/SZP/064/ 216 / 2015                                                                                                     Tarnów, dnia 18.08.2015r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Spytki
w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 12.08.2015 r., unieważnia w/w przetarg - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


« wróć do listy