Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu styczniu 2022r. Przewidywalny termin przetargu 21 stycznia 2022r.
 O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu styczniu 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Narutowicza 42 - pow. ogółem: 80,27 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Łaziennej, drugie od zaplecza od strony podwórza. Lokal składa się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, korytarza wewnętrznego i węzła sanitarnego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa.

Budynek usytuowany jest na działce nr 37, obr. 252, KW TR1T/00072423/2. Lokal wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby handlowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 21,50 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

2. Waryńskiego 12 - pow. ogółem: 91,10 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Waryńskiego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń oraz węzła sanitarnego.

Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działce nr 115/1, obr. 228, KW TR1T/00031292/5. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 21,00 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

3. Piłsudskiego 22a - pow. ogółem: 58,17 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w II linii zabudowy, w parterze budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Piłsudskiego drogą wewnętrzną i dalej chodnikiem przy budynku. Lokal składa się z trzech pomieszczeń, węzła sanitarnego i korytarza wewnętrznego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działkach nr 5/3, obr. 167, KW TR1T/00074993/2 oraz działce nr 5/6 obr. 167, KW TR1T/00033989/2. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele biurowo-szkoleniowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 21,00 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości gruntu - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

4. Krakowska 16 - pow. ogółem: 92,79 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w wysokim parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika od strony ul. Krakowskiej, dodatkowe wejście od strony podwórza. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21, obr. 252, KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 5-ciu pomieszczeń w układzie amfiladowym i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe - lokalne) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 47,50 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania wiaty: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki i abonament za wodomierz główny – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

 

 

 

7. Krakowska 20 - pow. ogółem: 21,43 m2.

Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie, w parterze budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się z terenu podwórka, do którego dostęp następuje przez bramę przejściową budynku Krakowska 20.

Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 14/2, obr. 252, KW TR1T/00072816/4. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowe.

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 14,60 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolny od obciążeń i zobowiązań.

 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.

 3. Zasady aktualizacji opłat:

  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS
   ,

  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 02.12.2021 r. do 23.12.2021 r.  


« wróć do listy