Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu lutym 2022r. Przewidywany termin przetargu 17.02.2022r.
 O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu lutym 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Lwowska 14 - pow. ogółem: 91,08 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z chodnika przy ul. Lwowskiej 14. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 91/2, obr. 228, KW TR1T/00038730/7. Lokal składa się z 6-ciu pomieszczeń, korytarza wewnętrznego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe z możliwością podpięcia do instalacji c.o. MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowo-usługowe (apteka).

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 19,40 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

2. Kapitulna 12 - pow. ogółem: 34,87 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony ul. Kapitulnej i korytarzem wewnętrznym w budynku. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń i węzła sanitarnego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (MPEC- opomiarowane) Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działkach nr 65, obr. 229, KW TR1T/00033746/7. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele biurowo-szkoleniowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 18,70 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczonego ciepła do celów grzewczych, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

3. Rynek 17 - pow. ogółem: 43,69 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z płyty Rynku. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz węzła sanitarnego.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (MPEC-opomiarowane) Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Budynek usytuowany jest na działce nr 40/2, obr. 228, KW TR1T/00000699/2, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-371. Lokal wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby gastronomii.

Wynajmujący przewiduje wykonanie we własnym zakresie remontu lokalu obejmującym wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz remont ścian i częściowo posadzek.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 39,40 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczonego ciepła do celów grzewczych, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

4. Wekslarska 7 - pow. ogółem: 18,40 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku, przeznaczonym pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika przy ul. Wekslarskiej. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 35, obr. 228, KW TR1T/00000699/2. Lokal składa się z 1-go pomieszczenia i w.c. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do końca bieżącego roku lokal wyposażony zostanie w instalację centralnego ogrzewania z sieci MPRC (opomiarowane). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby magazynowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 15,70 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczonego ciepła do celów grzewczych, dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

 

5. Wałowa 16 - pow. ogółem: 115,40 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się po kilku schodkach z chodnika od strony ul. Wałowej. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 33/2, obr. 229, KW TR1T/00058703/5. Lokal składa się z 5-ciu pomieszczeń, korytarza wewnętrznego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele biurowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 33,30 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania wiaty: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki i abonament za wodomierz główny - wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolny od obciążeń i zobowiązań.

 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.

 3. Zasady aktualizacji opłat:

  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS
   ,

  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 29.12.2021 r. do 19.01.2022 r.


  


« wróć do listy