Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu
Tarnów: Udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie oraz refinansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 216572 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. , ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 93 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie oraz refinansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie oraz refinansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji pn.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie. 1. Okres spłaty - 40 rat kwartalnych, 2. Wysokość raty kapitałowej -25.000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Koszty obsługi Kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu -stopa procentowa kalkulowana jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M. b) marża zaoferowana przez Wykonawcę.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 125.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tzn. prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Prawo bankowe (pozwolenie na prowadzenie działalności bankowej)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a). Wypełniony formularz oferty b). Wypełniony Formularz cenowy c). Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie d). Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. e). Kopia dowodu wniesienia wadium f). Wzór umowy z wpisanymi istotnymi postanowieniami umowy z pkt 16 SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy: - konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, - zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, - dotyczą możliwości niewykorzystania części Kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów, - dotyczą możliwości wcześniejszej spłaty części Kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów, - dotyczą możliwości uruchomienia i spłat kredytów w innej dacie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mzb.tarnow.pl/index.php?page=przetargi&subpage1=uslugi-roboty-budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Pokój nr 13, tel /014/ 621 93 81.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 08:45, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

PYTANIA DO PRZETARGU 2.....(pobierz)

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI.....(pobierz)

PYTANIA DO PRZETARGU 3.....(pobierz)

PYTANIA DO PRZETARGU 4.....(pobierz)

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI 2.....(pobierz)

 

termin wywieszenia: 21.08.2015r. 

termin zdjęcia: 16.09.2015r. 

 


« wróć do listy